بخش اول:راه اندازی پتانسیومتر با اردوینو
ادامه مطلب رایگانـ
بخش دوم: راه اندازی پتاسیومتر با esp8266
ادامه مطلب رایگانـ
بخش اول:راه اندازی کلید فشاری با اردوینو
ادامه مطلب رایگانـ
iotkaran بخش دوم:اتصال کلید فشاری به سرور
ادامه مطلب رایگانـ
بخش اول:راه اندازی ledچشمک زن اردوینو
ادامه مطلب رایگانـ
بخش دوم:راه اندازی رقص نور ساده بااردوینو
ادامه مطلب رایگانـ
بخش چهارم:راه اندازی رقص نور سادهesp8266
ادامه مطلب رایگانـ
بخش اول :راه اندازی ماژول ساعت DS1307با اردوینو
ادامه مطلب رایگانـ
بخش دوم:راه اندازی ماژول ساعت DS1307با esp8266
ادامه مطلب رایگانـ