دانلود کتابخانه

Iotkaran

شیوه‌ی فراخوانی:

Iotkaran Ik

ابجکت کتابخانه

Ik.connect(host,port)

hostبرای ادرس سرور می باشد

port سرور

Iotkaran Ik

ابجکت کتابخانه