همهالکترونیکانالوگدیجیتالبرنامه نویسی
what is

MQTT

پروتکل شبکه ی MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) پروتکل پیام رسانی استاندارد در اینترنت اشیا (Internet of Things) می باشد . این پروتکل کم حجم، بر پایه ی انتشار/اشتراک و یا همان Publish/Subscribe می باشد که برای پیام رسانی بین دستگاه ها ازین پروت